FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दंगीशरण गाउँपालिका तथा यस अन्तरगतका वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरुको मापदण्ड ७६/७७ 06/10/2020 - 06:40 PDF icon निर्धारित गरिएका मापडण्ड.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 08/08/2019 - 07:05 PDF icon आर्थिक एन ०७६.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको सहकारी ऐन,२०७५ ७४/७५ 08/21/2018 - 13:15 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
दंगीशरण गाँउपालिका शिक्षा ऐन,२०७५ ७४/७५ 08/21/2018 - 13:14 PDF icon शिक्षा ऐन.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७४/७५ 08/21/2018 - 13:09 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
दंगीशरण गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि) ऐन, २०७५ ७४/७५ 08/21/2018 - 13:06 PDF icon न्यायिक समिति (कार्यविधि) ऐन.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ ७४/७५ 08/21/2018 - 13:03 PDF icon दंगीशरण गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५ ७४/७५ 08/21/2018 - 12:07 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रबर्धन ऐन.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५ ७४/७५ 08/21/2018 - 11:49 PDF icon आर्थिक कार्यविधि ऐन.pdf
दंगीशरण गाँउपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 06/12/2018 - 14:31 PDF icon २५. दंगीशरण गाउँपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages